فیلم مستند باد صبا - بخش اول - آپارات

 

فیلم مستند باد صبا - بخش دوم - آپارات

 

فیلم مستند باد صبا - قسمت سوم - آپارات

علم جو و هواشناسی در فلسفه طبیعی ابن سینا - دائره المعارف طهور

نتايج بررسي توزيع بي هنجاري بارش فصلي کشور در فازهاي متفاوت فعاليت انسو، نشان مي دهد که در هيچ يک از فازها، توزيع بارش فصلي از الگو و روندي خاص تبعيت نمي کند. مقايسه بي هنجاري هاي بارش فصلي کل کشور و شاخص نينوي اقيانوسي نيز حاکي از آن است که هم علامت و هم شدت بي هنجاري هاي بارش در هريک از فازها متفاوت بوده و در سال هاي النينو (يا لانيناي) بررسي شده، هم بي هنجاري بارش فصلي مثبت و هم بي هنجاري منفي بارش وجود دارد.

 

نتيجه مهم آنکه فقط با تعيين فاز انسو نمي توان بي هنجاري بارش فصلي، چه از نظر علامت و چه شدت، را پيش بيني کرد. علت احتمالي مي تواند مربوط به برهم کنش پيچيده و غير خطي اثر انسو با ديگر پديده هاي بزرگ مقياس جوي و اقيانوسي مانند نوسان اطلس شمالي، نوسان مادن-جولين و مانسون باشد.

www.humanitiesportal.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=69984&SubjectID=1520

 

http://geophysics.ut.ac.ir/JournalData/1388.4/ahmadi.pdf

 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4007513910905.pdf 

 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/53413844307.pdf

 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51913793806.pdf  

 

http://jstnar.iut.ac.ir/browse.php?a_id=...d=1&ftxt=1 

 

http://hamkelasy.com/files/pdfarticles/ensani/55313806207_(www.hamkelasy.com).pdf

 

هوا بس ناجوانمردانه داغ خواهد شد

از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آينده شاهد آخرين قدرت نمايى ( آخرين ضربه جنب حاره اى )  تابستان امسال خواهيم بود .

به راستى كولرها از كى خاموش و شوفاژها از كى باز خواهند شد ؟ پاييز گرمى در راه است يا سرد؟ اولين باران پاييزى كى نازل خواهد شد؟ پاييز امسال زياد بارون خواهد باريد يا كم ؟

 

پاسخ سوال هاى مطرح شده را اواخر شهريور تحت عنوان پيش بينى نهايى وضعيت دما و بارش پاييز ٩٣ پس از بررسى آخرين وضعيت شاخصهاى پيوند از دور و توزيع فشار ارائه خواهم داد .

 

اواخر شهريور پيش بينى نهايى وضعيت بارش و دما پاييز ارائه مى شود.

 

پيش نگرى : فعلا در همين حد بگم كه شهريور و پاييز امسال شبيه شهريور و پاييز سال ١٣٨٥ خواهد بود .

 

پيشگويى : از اواسط ماه سپتامبر بطور ناگهانى و غيرمنتظره اى النينو تقويت و به دنبال آن نوسان IOD مثبت خواهد شد.

پيش نگرى : انتظار مى رود از اواخر مرداد شاهد تضعيف كم فشار حرارتى در منطقه باشيم از اين رو انتظار مى رود بارشهاى موسمى ، وزش باد و رعد و برق بطور کلاسیک نوار شمالى ، نواحى زاگرس و برخى نواحى جنوبى را در بر بگيرند و از شدت گرما و دم هوا نيز كاسته شود .

لازم بذكر است كه اين بارشهاى موسمى غالبا بهنگام عصر و شب نازل خواهند شد .